ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI HITEL

Új Széchenyi Beruházási Hitel (jelenleg nem igényelhető)

 

A szerződő fél: Devizabelföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, amely a 800/2008/EK rendelet szerint mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, valamint:

 • cégjogi szempontból ellenőrizhető, költségvetéssel való kapcsolata rendezett;
 • nem folyik ellene csőd- vagy felszámolási eljárás;
 • nincs lejárt adó-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása;
 • nincs lejárt banki tartozása.

Finanszírozható projektek:

 • Gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközök, illetve immateriális javak beszerzése és egyéb beruházások finanszírozása;
 • meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése;
 • gazdasági tevékenység elindításához, tevékenységbővítéshez, vagy beruházáshoz kapcsolódó finanszírozások, ideértve az e feltételeknek megfelelő forgóeszköz-beszerzések finanszírozását is
 • beruházási és beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközhitel együttes folyósítása esetén az adott projekten belül a forgóeszközhitel aránya nem haladhatja meg a teljes folyósított hitelösszeg 30%-át

Hitelösszeg: 1.000.000,- Ft – 50.000.000,- Ft

Az Új Széchenyi Hitel ügyleti kamata:  2,4-6,5 %

(A kamat annuitásos módszerrel kerül kiszámításra)

Futamidő: Maximum 10 év

Önerő: A projekt teljes megvalósítási költségének legalább 10%-a, melynek meglétét legkésőbb a folyósításig igazolni szükséges.

A tőketörlesztés megkezdésének türelmi ideje: Maximum 24 hónap

Biztosíték: A Fedezetértékelési Szabályzat alapján megállapított hitelbiztosítéki értéknek el kell érnie a hitel tőkeösszegének és a teljes futamidőre számított ügyleti kamatnak a  100%-át.

A hiteligénylő költségei:

A hitelképesség vizsgálati díj, amely kizárólag pozitív hitelbírálat esetén fizetendő meg, mértéke 50.000,- Ft, esedékessége a szerződéskötés napja.

Valamint az ügylet lebonyolításához szükséges közjegyzői, ügyvédi és esetlegesen felmerülő földhivatali és értékbecsléssel kapcsolatos díjak.

Fedezetre vonatkozó elvárások

A hitel végső kondíciói az ügyfél által nyújtott fedezet függvényében kerülnek meghatározásra.

Elsődleges fedezetek:

 • Ingatlanon alapított első ranghelyű önálló zálogjog
 • Bankgarancia
 • Óvadék

Másodlagos (kiegészítő) fedezetek:

 • Ingóságon alapított jelzálogjog
 • Ingatlanon alapított nem első ranghelyű önálló zálogjog

Fenti fedezeti előírásoktól eltérni egyedi bírálat alapján van lehetőség.

Készfizető kezesség: A hitel mellé vállalt készfizető kezesség a hitel kondícióinak pozitív változását eredményezheti.